Жизненият цикъл на продуктите на Mustela

 • cycle-sm-asset-01.jpg
  Доставки
 • cycle-sm-asset-02_3.jpg
  Концепция
 • cycle-production.png
  Производство
 • cycle-sm-asset-04_0.jpg
  Дистрибуция и комуникации
 • cycle-sm-asset-05_1.jpg
  Употреба
 • cycle-sm-asset-06_0.jpg
  Край на жизнения цикъл
 • Доставки

  На всеки етап от жизнения цикъл на продуктите, Mustela полага усилия да сведе до минимум въздействието им върху околната среда и да установи коректни отношения с партньорите си. Запознайте се с това, какво правим и ангажираността ни за бъдещето в екологичната, социалната и гражданската област.

   

  Обръщаме голямо внимание на  условията за производство на суровините, с които работим:


  Отдаваме предпочитание на суровините, при чието производство се зачита биоразнообразието и правата на местното население. В Перу например, използваме с предимство авокадо, произхождащо от трудно достъпни долини. Тази инициатива позволява да се раздвижи местната икономика и да се подпомогне стабилността на местните производители, тъй като, поради липса на редовно изкупуване на плодовете им, единственото решение за тях е бягството от земеделските райони към големите градове.


  Включваме критерии за устойчиво развитие в провежданите от нас търгове и насърчаваме доставчиците си, да действат за запазване на биоразнообразието, като се съобразяват с местните екосистеми и население. За да гарантираме изпълнението на поставяните от нас изисквания, извършваме редовни одити на място.


  От месец декември 2011 г. лабораториите Expanscience са официален член на Съюза за етична биотърговия (UEBT), международна асоциация с нестопанска цел, която популяризира етичните практики в снабдяването със съставки, основани на биоразнообразието. За да станат член на UEBT, лабораториите Expanscience трябваше да докажат ангажираността си по следните критерии: зачитане на биоразнообразието, правата на човека и традиционните умения, морал в сделките, справедливо разпределение на приходите по веригата на доставките.


  До 2015 г. 100% от всички наши растителни поделения трябва да са приложили план за действие за корпоративна социална отговорност (КСО).

   

   

 • Концепция

  Избора на съставките и опаковките на продуктите са замислени така, че  действието им върху човека и околната среда да става все по-малко:


  За сигурността и ефикасността на продуктите използваме с предимство съставки, които са естествени или с естествен произход, произведени от внимателно подбрани растения. Днес средно 92 % от съставките на продуктите Mustela Bébé са с естествен произход.


  Когато природата не може да удовлетвори нашите изискванията, си позволяваме да използваме синтезирани съставки, произведени предимно чрез технологии, зачитащи човека и околната среда.


  Забраняваме използването на голям брой съставки, които са съмнителни или имат отрицателно действие върху околната среда – във формулите на нито един продукт на Mustela няма парабени, фталати, феноксиетанол, етерични масло, алкохол.


  За да избегнем замърсяването на водите при къпане, всички наши течни формули за почистване са биоразградими (стандарт OCDE 302B).


  Поемаме ангажимента до 2015 г. 100 % от новите продукти на Mustela да бъдат екосъобразни.

   

   

  По отношение на опаковките си, прилагаме подход за екологичен дизайн, основан на трите принципа: намаляване, замяна, рециклиране. Той се изразява в редица дейности:


  Премахване

  на външните опаковки и етикетите от продуктите на Mustela. Някои пластмасови опаковки бяха олекотени. По този начин до края на 2012 г. намалихме потреблението на пластмаси с 22 тона, а 78 тона хартия и картон бяха спестени. Икономията на пластмаси трябва да достигне 60 тона за 2013 година в резултат на нови усилия за олекотяване на флаконите.

   

  Замяна

  Използваме  хартия и картон, произхождащи от възобновяеми гори, които са сертифицирани по FSC или PEFC, за производството на опаковки и брошури за продуктите ни Mustela Bébé и Mustela Слънчева защита.


  Картонените опаковки на Mustela се печатат с мастила на основата на растителни масла.


  Благодарение на частичното включване на рециклирана пластмаса в тубите и флаконите на някои артикули от гамите Mustela Bébé, Stelatopia и Stelaprotect, намалихме потреблението на нерециклирана пластмаси с 4,3 тона.

   

  Рециклиране

  100 % от флаконите на Mustela могат да се рециклират в съответствие с френските критерии за разделяне на отпадъците. Поради това през 2012 г. стана възможно събирането и рециклирането на 127 тона пластмаса (източник: Стандарти Eco-emballages – януари 2012 г. – образцови продукти в продажба)

   

  И накрая, от много години обмисляме екологичния дизайн на промоционалните си материали, за да намалим влиянието им върху човека и околната среда. 

 • Производство

  Лабораториите Expanscience увеличават инициативите си за минимално въздействие върху околната среда от производството на продуктите и за осигуряване на  безопасни условия на труд за всички сътрудници:

   Предприятието внедри система за управление на околната среда в производствената и научно-изследователската си база в Епернон и е сертифицирано по ISO 14001. Изграден върху принципа за непрекъснатото подобряване, този международен стандарт има за цел управлението и постепенното ограничаване на въздействието върху околната среда на дейностите на съответното предприятие.


  Бяха направени инвестиции за намаляване на въздействието върху околната среда: управление на отпадъците, намаление на консумацията на вода и енергия и т.н.


  Expanscience се стреми към подобряване на безопасността на труда на сътрудниците си. По тази тема се организират дейности за обучение и повишаване на осведомеността.

   

  Освен провежданите понастоящем дейности лабораториите Expanscience си поставят амбициозни цели за предстоящите години:

  Предприятието се ангажира да намали с 20 % отпадъците и потреблението си на вода и енергия в производствената и научно-изследователската си база в Епернон между 2010 и 2015 г., както и емисиите на газ и парниковия ефект между 2008 и 2015 г. (без филиалите и подизпълнителите).


  До  2015 г. Expanscience поема задължението да осъществи 100 % от програмата „Качество на живот на работното място“.

 • Дистрибуция и комуникации

  Отговорността ни не се изчерпва само с производството на продуктите. Полагаме грижи за свеждане до минимум на въздействието им върху околната среда: подготвяме изключително внимателно поръчките си, така че да не допускаме връщане, групираме ги и ползваме с предимство най-слабо замърсяващите начини за транспортиране.

   

  Освен това полагаме усилия да го комуникираме по отговорен и достоверен начин.

   Използваме с предимство интернет сайта си, за да даваме информация за продуктите и подхода си.


  Съобразяваме се с въздействието върху околната среда, използвани в средствата ни за комуникация – използваме например картон, произведен от възобновяеми гори, както и рециклирани материали и/или подлежащи на рециклиране.


   За нас е въпрос на чест да съобщаваме по изцяло прозрачен начин за избора на съставките си, производствто на продуктите, за нашите пристрастия и нашите действия.


   Партньорите ни (професионалистите, свързани със здравето, студенти, местни общности и др.) редовно биват канени да посещават завода ни.


  Лаборатории Expanscience си сътрудничат с различни комисии от учени за изработването на ръководства за разпространяване на знанията им сред колегите и партньорите.


  Провеждат се двугодишни обмени със заинтересованите лица в Expanscience (представители на неправителствени организации, различните общности, пациенти и др.) и експерти.


  През 2009 г. лабораториите Expanscience се присъединиха към Хартата за отговорно общуване на Съюза на рекламодателите, която ги задължава да общуват по прозрачен и отговорен начин с потребителите си, както и да вземат предвид въздействието върху околната среда при избора на средствата си за комуникация.

 • Употреба

  Продуктите ни са създадени така, че употребата им да бъде практична и приятна за Вас и за Вашето бебе, но и да не се допуска разхищаване.

  Когато е възможно, използваме опаковки, които осигуряват точна доза от продукта (флакони или туби с помпички).


  Опаковките позволяват оптимално съхранение на продуктите , като можете да използвате цялото количество без промяна в качеството.


  За Вашето бебе предлагаме специални измиващи продукти 2 в 1 за тяло и коса, с които се избягва големият брой продукти в банята.


  Предлагаме също големи опаковки, за да ограничим броя на използваните опаковки.

 • Край на жизнения цикъл

  Полагаме усилия продуктите ни да оказват възможно най-малко въздействие върху околната среда след използване: така например всички картонени опаковки и 100 % от флаконите на Mustela могат да се рециклират (освен мострите и съгласно френските критерии за рециклируемост), а течните измиващи продукти са биоразградими (стандарт OCDE 302B).

  Като сортирате правилно отпадъците, Вие също допринасяте за ограничаване на въздействието върху околната среда на продуктите на Mustela: за да научите повече, прегледайте препоръките ни за добрите навици в банята, които трябва да се спазват!

ИЗПРАЩАНЕ